คณะกรรมการชุดที่ 12

คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่่ 12 พ.ศ. 2557

ลำดับที่ชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายนิพัทธ์เหลืองดำรงค์ประธานคณะกรรมอำนวยการ
2นายประจวบคงเป็นสุขรองประธานคณะกรรมอำนวยการ
3นายณรงค์ขำประดิษฐ์รองประธานคณะกรรมอำนวยการ
4นายวิรัตน์ดีน้ำเลขานุการ
5นายบุญ เถื่อนคำเหรัญญิก

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ

1นายบุญเลิศเด่นดี
2นายมานัตบุญเขียว
3นายวีระแจ่มนาม
คณะกรรมการดำเนินการ
1นายนิพัทธ์เหลืองดำรงค์ประธานกรรมการดำเนินการ
2นายประจวบคงเป็นสุขรองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายณรงค์ขำประดิษฐ์รองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายวิรัตน์ดีน้ำเลขานุการ
5นายบุญเถื่อนคำเหรัญญิก
6นายไพศาลมะลิทองผู้ช่วยเลขานุการ
7นายวีระมั่นคงผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายวัฒนากองเป็งกรรมการดำเนินการ
9นายสมบัติตรีมรรคกรรมการดำเนินการ
10นายไพศาลกรรณุมาตรกรรมการดำเนินการ
11นายสนิทไซประเสริฐกรรมการดำเนินการ
12นางเนตรวิไลพลูทองกรรมการดำเนินการ
13นายสรรเสริญวรอาคารกรรมการดำเนินการ
14นายพัฒนาแข็งแรงกรรมการดำเนินการ
15นายทวีศักดิ์ไหวมณีตระกูลกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
1ดร.เฉลิมพลดุลยสัมพันธ์
2นายไพบูลย์แก้วเพทาย
3นายสมานขามเทศทอง
4นายเสนอวิสุทธนะ
5นายคมสันทองศิริ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการรับงาน 1
1นายดำรงค์ปั้นสมพงษ์
2นายสิทธิชาติรุ่งเรืองมา
3นายสินจริตกาย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการรับงาน 2
1นายพงษ์เทพจุมกุ่ย
2นายยงยุทธอินทรประสิทธิ์
3นายอัคพงศ์วรรณะแจ่ม
4
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1นายพณวัฒน์พินิตพิพัฒน์พงษ์
2นายเฉลิมพลพ่วงพี
3นายวินัยมาลาวงษ์
4นายวันลักษณ์ชีวะถาวร
ผู้จัดการสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
1นายสุนทรชัยผลสมบูรณ์โชคผู้จัดการ
2นายสุวรรณกาเซ็มผู้ช่วยผู้จัดการ
1ผู้ตรวจสอบกิจการ