คณะกรรมการ ชุดที่ 11

คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่่ 11 พ.ศ. 2556

1นายไพบูลย์แก้วเพทายประธานคณะกรรมอำนวยการ
2นายคมสันทองศิริ รองประธานคณะกรรมอำนวยการ
3นายนิพัทธ์เหลืองดำรงค์รองประธานคณะกรรมอำนวยการ
4นายพณวัฒน์ พินิตพิพัฒน์พงศ์ เลขานุการ
5นายมานัต บุญเขียวเหรัญญิก

ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ

1นายเสนอวิสุทธนะ
2นายวีระแจ่มนาม
3นายไพศาลมะลิทอง
คณะกรรมการดำเนินการ
1นายไพบูลย์แก้วเพทายประธานคณะกรรมอำนวยการ
2นายคมสันทองศิริรองประธานคณะกรรมอำนวยการ
3นายนิพัทธ์เหลืองดำรงค์รองประธานคณะกรรมอำนวยการ
4นายพณวัฒน์พินิตพิพัฒน์พงศ์เลขานุการ
5นายมานัตบุญเขียวเหรัญญิก
6นายวิรัตน์ดีน้ำผู้ช่วยเลขานุการ
7นายบุญเถื่อนคำผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายดำรงค์ปั้นสมพงษ์กรรมการดำเนินการ
9นายอรุณกันเกตุแก้วกรรมการดำเนินการ
10นายสมพงษ์นิคมเขตต์กรรมการดำเนินการ
11นายณรงค์ขำประดิษฐ์กรรมการดำเนินการ
12นายวัฒนากองเป็งกรรมการดำเนินการ
13นายวีระมั่นคงกรรมการดำเนินการ
14นายไพศาลกรรณุมาตรกรรมการดำเนินการ
15นายสมบัติตรีมรรคกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
1นายประจวบคงเป็นสุข
2นายสุวรรณกาเซ็ม
3นายสมานขามเทศทอง
4นายบุญเลิศเด่นดี
5นายวันลักษณ์ชีวะถาวร
ผู้จัดการสหกรณ์
1นายสุนทรชัยผลสมบูรณ์โชคผู้จัดการ
2นายอัครพลวิชัยเจิดจันทร์ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1นางสุรางค์ปราสาททอง