สมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก

  • พนักงานการไฟฟ้านครหลวง สมาชิกสอฟ. สมาชิกสมทบ สมาชิกคงสภาพ
  • พนักงานของสหกรณ์บริการฯ (สบฟ.) ครอบครัวสามารถสมัครเป็นสมาขิกสมทบได้

ตามที่ สบฟ.ประกาศให้สมาชิกสามารถซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 50 หุ้น ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 นั้น

ประกาศที่ สบฟ.1/2556 ลงวันที่ 22 มกราคม 2556

ขอแจ้งให้ทราบว่า…สหกรณ์บริการฯ จะยกเลิกการซื้อหุ้นเพิ่มไม่เกิน 5,000.- บาท(ไม่รวมทุนเรือนหุ้นเดิม) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจะกลับมาถือใช้คำสั่งการถือหุ้นเดิม คือ สมาชิกสมัครใหม่ หรือสมาชิกเพิ่มหุ้น ได้ไม่เกิน 3,000.- บาท (รวมทุนเรือนหุ้นเดิมทั้งหมด)

ดาวโหลดเอกสารหนังสือขอเพิ่มค่าหุ้น มาติดต่อด้วยตนเองที่ สบฟ.