เกี่ยวกับสบฟ.

สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด (สบฟ.) ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ประเภทสหกรณ์บริการ เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ บ.003646 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก 0993000278771 สำนักงานใหญ่

สถานที่ตั้ง 121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

  • โทรศัพท์ 0-2226-2978 โทรสาร 0-2226-2978
  • โทร.ภายในกฟน. 702 4845 – 7
  • email : coop.mea@gmail.com

ขอบข่าย-บทบาทของสหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

  1. สหกรณ์บริการฯ สามารถรับงานจ้างเหมาบริการเป็นกรณีพิเศษจากการไฟฟ้านครหลวงในสัดส่วน 25%ของปริมาณงานที่เปิดให้มีการประมูลนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา
  2. พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องเป็นอดีตพนักงานกฟน. หรือบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือลูกหลานที่สืบสายโลหิตของพนักงานเท่านั้น
  3. สมาชิกของสหกรณ์บริการฯ สามารถถือหุ้นได้ไม่เกิน 3,000 บาท หากสมาชิกใดถือหุ้นไว้ครบ หรือเกินกว่า 3,000 บาทแล้ว ก็ไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้อีก