8.1/10

เกี่ยวกับสบฟ.

- ความเป็นมา - คณะกรรมการ - รายงานการดำเนินงาน.

สมาชิก

- พนักงานการไฟฟ้านครหลวง - สมาชิกสอฟ. - สมาชิกสมทบ - สมาชิกคงสภาพ
- พนักงานของสหกรณ์บริการฯ (สบฟ.) ครอบครัวสามารถสมัครเป็นสมาขิกสมทบได้

บุคลากร

จัดหาบุคลากรด้านธุรการ งานบริการ พนักงานขับรถยนต์ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของการไฟฟ้านครหลวง

สหกรณ์บริการพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำกัด (สบฟ.) สนับสนุนรับงานจ้างเหมาบริการเป็นกรณีพิเศษจากการไฟฟ้านครหลวงในสัดส่วน 25%ของปริมาณงานที่เปิดให้มีการประมูลนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน