คณะกรรมการชุดก่อตั้งชุดที่ 1

คณะกรรมการดำเนินการชุดก่อตั้ง พ.ศ.2545

ลำดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
2นายอนุชิตวรมิ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
3นายไพบูลย์แก้วเพทายสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด
4นายเพียรยงหนูสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
5นายสมเกียรติขลิบสุวรรณสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
6นายสุดตานรสารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
7นายสุรพงษ์พิบูลย์ศิริสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
8นายรณรงค์ศุภวิรุตม์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
9นายธวัชชัยอินทรทัตสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
10นายประจวบคงเป็นสุขมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์
11นายสมานขามเทศทองมูลนิธิไพศาลธวัชชัยนันท์
1ผศ. เต็มใจสุวรรณทัตที่ปรึกษา
2นางรัชฏานาโคดาที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 1 พ.ศ.2546

ลำดับที่ชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายไพบูลย์แก้วเพทายประธานกรรมการดำเนินการ
2นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์รองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายเกษมศรีศรรองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายสุวรรณกาเซ็มเลขานุการ
5นายสมานขามเทศทองเหรัญญิก
6นายวันลักษณ์ชีวะถาวรผู้ช่วยเลขานุการ
7นายสนิทไซประเสริฐผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายคมสันทองศิริกรรมการดำเนินการ
9นายนิพัทธ์เหลืองดำรงค์กรรมการดำเนินการ
10นายนิวัฒน์ช่วยเชษฐ์กรรมการดำเนินการ
11นายวันชัยบุญกันกรรมการดำเนินการ
12นายรวมศักดิ์สุภาพกรรมการดำเนินการ
13นายเสนอวิสุทธนะกรรมการดำเนินการ
14นายไชโยบัวเงินกรรมการดำเนินการ
15นายอลงกตเกียรติสงครามกรรมการและผู้จัดการ
1นายบุญเทียนค้ำชูที่ปรึกษา
2นายสุดตานรสารที่ปรึกษา
3นายเพียรยงหนูที่ปรึกษา
4นายประจวบคงเป็นสุขที่ปรึกษา
5นายพิบูลย์เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ที่ปรึกษา
1นางสาวชฏารัชจรรยาผู้ตรวจสอบกิจการ