คณะกรรมการชุดที่ 6-7

คณะกรรมการชุดที่่ 6 พ.ศ. 2551

ลำดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายนิพัทธ์เหลือดำรงค์ประธานกรรมการดำเนินการ
2นายประจวบคงเป็นสุขรองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายเกษมศรีศรรองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายสุวรรณกาเซ็มเลขานุการ
5นายสมานขามเทศทองเหรัญญิก
6นายวรรณรัฐนาควิจิตรผู้ช่วยเลขานุการ
7นายวีระแจ่มนามผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายสนิทไซประเสริฐกรรมการดำเนินการ
9นายณรงค์ขำประดิษฐ์กรรมการดำเนินการ
10นายสมโภชน์ดินอุดมกรรมการดำเนินการ
11นายธนโชติบุญพรหมกรรมการดำเนินการ
12นายพณวัฒน์พินิตพิพัฒน์พงศ์กรรมการดำเนินการ
13นายประทีปปลื้มมีชัยกรรมการดำเนินการ
14นายสมพงษ์นิคมเขตต์กรรมการดำเนินการ
15นายคมสันทองศิริกรรมการดำเนินการ
1นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์ที่ปรึกษา
2นายพิศดารทวีโภคที่ปรึกษา
3นายสมบุญอ๊อกเวชะที่ปรึกษา
4นายสิทธิพรมีเสถียรที่ปรึกษา
5นายอัษฏาวุธยงหนูที่ปรึกษา
1นางสุรางค์ปราสาททองผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการชุดที่่ 7 พ.ศ. 2552

ลำดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายนิพัทธ์เหลืองดำรงค์ประธานกรรมการดำเนินการ
2นายสุนทรชัยผลสมบูรณ์โชครองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายสมรมั่งคั่งรองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายพัฒนาแข็งแรงเลขานุการ
5นายวรรณรัฐนาควิจิตรเหรัญญิก
6นายประกิตหอมฟักผู้ช่วยเลขานุการ
7นายชัยพันธ์พงษ์วิจิตรผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายประจวบคงเป็นสุขกรรมการดำเนินการ
9นายเกษมศรีศรกรรมการดำเนินการ
10นายสุวรรณกาเซ็มกรรมการดำเนินการ
11นายสมานขามเทศทองกรรมการดำเนินการ
12นายวีระแจ่มนามกรรมการดำเนินการ
13นายคมสันทองศิริกรรมการดำเนินการ
14นายวิรัตน์ยะก๊บกรรมการดำเนินการ
15นายประดับทองอยู่ยืดกรรมการดำเนินการ
1นายวิเชียรเซ็มผู้จัดการ
1นายไพบูลย์แก้วเพทายที่ปรึกษา
2นายสุดตานรสารที่ปรึกษา
3นายมานะยิ้มใจบุญที่ปรึกษา
4นายสมหมายจันทร์แก้วบุญมีที่ปรึกษา
5นายวันลักษณ์ชีวะถาวรที่ปรึกษา
1นางสุวรรณีเจริญขวัญชัยผู้ตรวจสอบกิจการ