คณะกรรมการชุดที่ 8-9

คณะกรรมการชุดที่่ 8 พ.ศ. 2553

ลำดับที่ชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายไพบูลย์แก้วเพทายประธานกรรมการดำเนินการ
2นายสุนทรชัยผลสมบูรณ์โชครองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายคมสันทองศิริรองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายพณวัฒน์พินิตพิพัฒน์พงศ์เลขานุการ
5นายไพศาลมะลิทองเหรัญญิก
6นายมานัตบุญเขียวผู้ช่วยเลขานุการ
7นายอรุณกันเกตุแก้วผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายดำรงค์ปั้นสมพงษ์กรรมการดำเนินการ
9นายพัฒนาแข็งแรงกรรมการดำเนินการ
10นายชัยพันธุ์พงษ์วิจิตรกรรมการดำเนินการ
11นายวิรัตน์ยะก๊บกรรมการดำเนินการ
12นายประหยัดทองอยู่ยืดกรรมการดำเนินการ
13นายสมรมั่งคั่งกรรมการดำเนินการ
14นายอัครพลวิชัยเจิดจันทร์กรรมการดำเนินการ
15นายประกิตหอมฟักกรรมการดำเนินการ
1นายวิเชียรเซ็มผู้จัดการ
1นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์ที่ปรึกษา
2นายประจวบคงเป็นสุขที่ปรึกษา
3นายสมานขามเทศทองที่ปรึกษา
4นายสุวรรณกาเซ็มที่ปรึกษา
5นายบุญเลิศเด่นดีที่ปรึกษา
1นางสุรางค์ปราสาททองผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการชุดที่่ 9 พ.ศ. 2554

ลำดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายไพบูลย์แก้วเพทายประธานกรรมการดำเนินการ
2นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์รองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายคมสันทองศิริรองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายพณวัฒน์พินิตพิพัฒน์พงศ์เลขานุการ
5นายมานัตบุญเขียวเหรัญญิก
6นายวิรัตน์ดีน้ำผู้ช่วยเลขานุการ
7นายบุญเถื่อนคำผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายวิเชียรเซ็มกรรมการและผู้จัดการ
9นายอัครพลวิชัยเจิดจันทร์กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ
10นายดำรงค์ปั้นสมพงษ์กรรมการดำเนินการ
11นายอรุณกันเกตุแก้วกรรมการดำเนินการ
12นายไพศาลมะลิทองกรรมการดำเนินการ
13นายณรงค์ขำประดิษฐ์กรรมการดำเนินการ
14นายวัฒนาทองเป็งกรรมการดำเนินการ
15นายวีระมั่นคงกรรมการดำเนินการ
1นายวิเชียรเซ็มผู้จัดการ
1นายวิเชียรปั้นศรีที่ปรึกษา
2นายสุนทรชัยผลสมบูรณ์โชคที่ปรึกษา
3นายประจวบคงเป็นสุขที่ปรึกษา
4นายสุวรรณกาเซ็มที่ปรึกษา
5นายสมานขามเทศทองที่ปรึกษา
1นางสุรางค์ปราสาททองผู้ตรวจสอบกิจการ