คณะกรรมการชุดที่ 4 -5

คณะกรรมการชุดที่่ 4 พ.ศ. 2549

ลำดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์ประธานกรรมการดำเนินการ
2นายสุดตานรสารรองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายเกษมศรีศรรองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายธวัชชัยอินทรทัตเลขานุการ
5นายวิเชียรเซ็มเหรัญญิก
6นายประพงษ์ทองทวีผู้ช่วยเลขานุการ
7นายอนุชิตวรมิ่งผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายวันชัย์บุญกันกรรมการดำเนินการ
9นายคมสันทองศิริกรรมการดำเนินการ
10นายดนัยนุ่มนวลกรรมการดำเนินการ
11นายณรงค์ขำประดิษฐ์กรรมการดำเนินการ
12นายธนโชติบุญพรหมกรรมการดำเนินการ
13นายประสงค์บูชากรรมการดำเนินการ
14นายดำรงค์ปั้นสมพงษ์กรรมการดำเนินการ
15นายสุวรรณกาเซ็มกรรมการดำเนินการ
1นายไพบูลย์แก้วเพทายที่ปรึกษา
2นายประจวบคงเป็นสุขที่ปรึกษา
3นายประทีปปลื้มมีชัยที่ปรึกษา
4นายสมานขามเทศทองที่ปรึกษา
5นายวันลักษณ์ชีวะถาวรที่ปรึกษา
1ออดิตผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการชุดที่่ 5 พ.ศ. 2550

ลำดับชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์ประธานกรรมการดำเนินการ
2นายสนิทไซประเสริฐรองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายประสงค์บูชารองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายธวัชชัยอินทรทัตเลขานุการ
5นายวิเชียรเซ็มเหรัญญิก
6นายดนัยนุ่มนวลผู้ช่วยเลขานุการ
7นายสมพงษ์นิคมเขตต์ผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายประพงษ์ทองทวีกรรมการดำเนินการ
9นายอนุชิตวรมิ่งกรรมการดำเนินการ
10นายณรงค์ขำประดิษฐ์กรรมการดำเนินการ
11นายธนโชติบุญพรหมกรรมการดำเนินการ
12นายดำรงค์ปั้นสมพงษ์กรรมการดำเนินการ
13นายสมโภชน์ดินอุดมกรรมการดำเนินการ
14นายพณวัฒน์พินิตพิพัฒน์พงศ์กรรมการดำเนินการ
15นายประทีปปลื้มมีชัยกรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษา
1นายไพบูลย์แก้วเพทายที่ปรึกษา
2นายสุดตานรสารที่ปรึกษา
3นายมานะยิ้มใจบุญที่ปรึกษา
4นายสมหมายจันทร์แก้วบุญมีที่ปรึกษา
5นายวันลักษณ์ชีวะถาวรที่ปรึกษา
1นางสุวรรณีเจริญขวัญชัยผู้ตรวจสอบกิจการ