คณะกรรมการชุดที่ 10

คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่่ 10 พ.ศ. 2555

ลำดับที่ชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายไพบูลย์แก้วเพทายประธานคณะกรรมอำนวยการ
2นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
3นายคมสันทองศิริรองประธานกรรมการอำนวยการ
4นายพณวัฒน์ พินิตพิพัฒน์พงศ์ เลขานุการ
5นายมานัต บุญเขียวเหรัญญิก
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
1นายเสนอวิสุทธนะ
2นายวันลักษณ์ชีวะถาวร
3นายไพศาลมะลิทอง
คณะกรรมการดำเนินการ
1นายไพบูลย์แก้วเพทายประธานกรรมการดำเนินการ
2นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์รองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายคมสันทองศิริรองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายพณวัฒน์พินิตพิพัฒน์พงศ์เลขานุการ
5นายมานัตบุญเขียวเหรัญญิก
6นายวิรัตน์ดีน้ำผู้ช่วยเลขานุการ
7นายบุญเถื่อนคำ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายวิเชียร เซ็ม กรรมการและผู้จัดการ
9นายอัครพล วิชัยเจิดจันทร์กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ
10นายนิพัทธ์เหลืองดำรงค์ กรรมการดำเนินการ
11นายดำรงค์ ปั้นสมพงษ์ กรรมการดำเนินการ
12นายอรุณกันเกตุแก้ว กรรมการดำเนินการ
13นายสมพงษ์นิคมเขตต์ กรรมการดำเนินการ
14นายณรงค์ขำประดิษฐ์กรรมการดำเนินการ
15นายวัฒนา กองเป็งกรรมการดำเนินการ
16นายวีระ มั่นคง กรรมการดำเนินการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
1นายวิเชียรปั้นศรี 
2นายสุนทรชัย ผลสมบูรณ์โชค 
3นายประจวบคงเป็นสุข
4นายสุวรรณกาเซ็ม 
5นายสมานขามเทศทอง 
คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1นายณรงค์ขำประดิษฐ์ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2นายพณวัฒน์พินิตพิพัฒน์พงศ์เลขานุการฯ
3นายวิรัตน์ดีน้ำ
4นายวัฒนากองเป็ง
5นายสมพงษ์นิคมเขตต์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1นายเฉลิมพลพ่วงพี
2นายประวิทธ์บัวขาว
3นายสมบัติตรีมรรค
คณะกรรมการรับงาน (งาน25%)
1นายดำรงค์ปั้นสมพงษ์ประธานคณะกรรมการรับงาน(งาาน25%)
2นายสมพงษ์นิคมเขตต์เลขานุการฯ
3นายวีระมั่นคง
4นายวัฒนากองเป็ง
5นายอรุณกันเกตุแก้ว
ที่ปรึกษาคณะกรรมการรับงาน(งาน 25%)
1นายสุกฤษฏ์ศรีทองเอี่ยม
2นายไพศาลกรรณุมาตร
3นางศิริพรเปานิล
คณะกรรมการรับงาน(งานประมูล)
1นายอรุณกันเกตุแก้วประธานคณะกรรมการรับงาน(งานประมูล)
2นายมานัตบุญเขียวเลขานุการฯ
3นายดำรงค์ปั้นสมพงษ์
4นายณรงค์ขำประดิษฐ์
5นายบุญเถื่อนคำ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการรับงาน(งานประมูล)
1นายเศรษฐภัทร์หรรษาจักรตรี
2นายวิชัยบุญล้อม
3นายสง่าศรีศรีหิรัญ


ผู้ตรวจสอบกิจการ
1 นางสุรางค์ ปราสาททอง