คณะกรรมการชุดที่ 2-3

คณะกรรมการชุดที่่ 2 พ.ศ. 2547

ลำดับที่ชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายไพบูลย์แก้วเพทายประธานกรรมการดำเนินการ
2นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์รองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายเกษมศรีศรรองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายสุวรรณกาเซ็มเลขานุการ
5นายสมานขามเทศทองเหรัญญิก
6นายสนิทไซประเสริฐผู้ช่วยเลขานุการ
7นายอนุชิตวรมิ่งผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายนิวัฒน์ช่วยเชษฐ์กรรมการดำเนินการ
9นายวันชัยบุญกันกรรมการดำเนินการ
10นายเสนอวิสุทธนะกรรมการดำเนินการ
11นายไชโยบัวเงินกรรมการดำเนินการ
12นายวีระแจ่มนามกรรมการดำเนินการ
13นายธวัชชัยอินทรทัตกรรมการดำเนินการ
14นายวันลักษณ์ชีวะถาวรกรรมการดำเนินการ
15นายอลงกตเกียรติสงครามกรรมการดำเนินการ
1นายบุญเทียนค้ำชูที่ปรึกษา
2นายสุดตานรสารที่ปรึกษา
4นายประจวบคงเป็นสุขที่ปรึกษา
5นายคมสันทองศิริที่ปรึกษา
1นางสาวชฏารัชจรรยาผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการชุดที่่ 3 พ.ศ. 2548

ลำดับที่ชื่อสกุลตำแหน่ง
1นายไพบูลย์แก้วเพทายประธานกรรมการดำเนินการ
2นายสุดตานรสารรองประธานกรรมการดำเนินการ
3นายเกษมศรีศรรองประธานกรรมการดำเนินการ
4นายสุวรรณกาเซ็มเลขานุการ
5นายสมานขามเทศทองเหรัญญิก
6นายเสนอวิสุทธนะผู้ช่วยเลขานุการ
7นายอนุชิตวรมิ่งผู้ช่วยเหรัญญิก
8นายสนิทไซประเสริฐกรรมการดำเนินการ
9นายวันชัยบุญกันกรรมการดำเนินการ
10นายเคมสันทองศิริกรรมการดำเนินการ
11นายไชโยบัวเงินกรรมการดำเนินการ
12นายวีระแจ่มนามกรรมการดำเนินการ
13นายธวัชชัยอินทรทัตกรรมการดำเนินการ
14นายณรงค์ขำประดิษฐ์กรรมการดำเนินการ
15นายธนโชติบุญพรหมกรรมการดำเนินการ
1นายเฉลิมพลดุลสัมพันธ์ที่ปรึกษา
2นายประจวบคงเป็นสุขที่ปรึกษา
3นายไพศาลคำมณีที่ปรึกษา
4นายวันลักษณ์ชีวะถาวรที่ปรึกษา
5นายประทีปปลื้มมีชัยที่ปรึกษา
1นางสาวชฏารัชจรรยาผู้ตรวจสอบกิจการ
2นางพจนาอ่างแก้วผู้ตรวจสอบกิจการ