รายงานตัวพนักงานบรรจุใหม่ ปี2565

พนักงานที่สอบสัมภาษณ์ได้ในตำแหน่ง #ลูกจ้างธุรการ

สิ่งที่ต้องเตรียมมีรายละเอียดดังนี้

1. การรายงานตัวพร้อมรับทราบเงื่อนไขการจ้างงาน ผู้สอบได้ทั้งหมด ดำเนินการดังนี้

1.1 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ในแบบกรอกประวัติลูกจ้างการไฟฟ้านครหลวง ผ่าน Website https://www.mea.or.th/inputnew/ การกรอกข้อมูลให้ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ช่อง เพื่อเป็นการเข้าสู่ระบบ โดยเริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

1.2 ส่งไฟล์รูปถ่าย สุภาพบุรุษแต่งกายด้วยชุดสากล สีสุภาพไม่มีลวดลาย สุภาพสตรีใส่เสื้อเชิ๊ตสีขาว สำหรับสตรีไทยมุสลิมที่มีความประสงค์ที่จะใช้ผ้าคลุมศรีษะ (การคลุมฮญาบ) ให้แต่งกายสุภาพจะต้องเห็นรูปหน้า หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคางชัดเจน ขนาด 2.5X3.0 เซ็นติเมตร เพื่อทำบัตรลูกจ้างมาที่ arthid.wo@mea.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยระบุชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน พร้อมกรุ๊ปเลือดมาด้วย

1.3 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ให้รายงานตัว ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยให้นำเอกสารมาแสดง ดังนี้

1) สูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2) สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีสาขาใดก็ได้ในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด

3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 8 รูป ทั้งนี้ ผู้สอบได้ต้องนำปากกา และปากกาลบคำผิดมาเอง และต้องลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารให้ครบถ้วนด้วย

2. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผู้สอบได้ต้องไปตรวจประวัติอาชญากรรม ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคาร 25 ชั้นล่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีค่าใช้จ่าย 100 บาท4

3. ผู้สอบได้จะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง การไฟฟ้านครหลวง สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี สำหรับปีแรก กำหนดให้สัญญาจ้างมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้สอบได้ทุกคนจะต้องเริ่มเข้าปฏิบัติงานที่การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 หากไม่สามารถเริ่มทำงนในวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เป็นไปตามคุฯสมบัติและตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วย ลูกจ้างการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ 2564 ประกอบกับ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และ(ฉบับที่7) พ.ศ. 2558 การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการยกเลิกการจ้างโดยทันที

พนักงานที่สอบสัมภาษณ์ได้ในตำแหน่ง #ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

สิ่งที่ต้อง เตรียมมีรายละเอียดดังนี้

1. การรายงานตัวพร้อมรับทราบเงื่อนไขการจ้างงาน ผู้สอบได้ทั้งหมด ดำเนินการดังนี้

1.1 กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ในแบบกรอกประวัติลูกจ้างการไฟฟ้านครหลวง ผ่าน Website https://www.mea.or.th/inputnew/ การกรอกข้อมูลให้ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ช่อง เพื่อเป็นการเข้าสู่ระบบ โดยเริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.

1.2 ส่งไฟล์รูปถ่าย แต่งกายด้วยชุดสากล สีสุภาพไม่มีลวดลาย ขนาด 2.5X3.0 เซ็นติเมตร เพื่อทำบัตรลูกจ้างมาที่ arthid.wo@mea.or.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยระบุชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน พร้อมกรุ๊ปเลือดมาด้วย

1.3 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ให้รายงานตัว ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยให้นำเอกสารมาแสดง ดังนี้

1) สูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2) สำเนาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีสาขาใดก็ได้ในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด

3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 8 รูป

4) หนังสือสัญญาค้ำประกันตามแบบฟอร์มใน QR CODE พร้อมเอกสารของผู้คำ้ประกัน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติ ตามรายละเอียดในท้ายสัญญาค้ำประกัน โดยผู้สอบได้สามารถแสกน QR CODE และสั่งพิมพ์หนังสือสัญญาค้ำประกันตามแบบฟอร์ม

2. การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ผู้สอบได้ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคาร 25 ชั้นล่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีค่าใช้จ่าย 100 บาท โดยผู้สอบได้สามารถสแกน QR CODE และสั่งพิมพ์หนังสือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เพื่อนำไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมบัตรประชาชน ในวันตรวจลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อประกอบในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมด้วย

3. ผู้สอบได้จะได้รับการทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง การไฟฟ้านครหลวง สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี สำหรับปีแรก กำหนดให้สัญญาจ้างมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้สอบได้ทุกคนจะต้องเริ่มเข้าปฏิบัติงานที่การไฟฟ้านครหลวง ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 หากไม่สามารถเริ่มทำงนในวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่เป็นไปตามคุฯสมบัติและตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วย ลูกจ้างการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ 2564 ประกอบกับ พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และ(ฉบับที่7) พ.ศ. 2558 การไฟฟ้านครหลวงจะดำเนินการยกเลิกการจ้างโดยทันที

กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ในแบบกรอกประวัติลูกจ้างการไฟฟ้านครหลวง ผ่าน Website https://www.mea.or.th/inputnew/ การกรอกข้อมูลให้ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ช่อง เพื่อเป็นการเข้าสู่ระบบ โดยเริ่มกรอกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.
การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ต้องไปที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330