วันสอบปฏิบัติ

สหกรณ์บริการฯ ขอแจ้งกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้าง ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้วันที่สอบ :

ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 สถานที่สอบ : มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ. ปทุมธานี

วิชาที่สอบ : การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ( 40 คะแนน) หากไม่เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

**เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการทดสอบภาคปฏิบัติ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาแสดงในการทดสอบภาคปฏิบัติด้วย ****

1.ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนต้องมารายตัวผ่านจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิประเมินความเสี่ยงของตนเอง และเข้ารับการตรวจ Antigen Test ก่อนว่าไม่พบเชื้อ จึงจะเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติได้ ตามเวลาดังนี้

ลำดับ 1 – 27 เข้ารับการตรวจเวลา 07.30 น. ณ ใต้อาคาร 5 วิษณุรัตน์ เข้าทดสอบเวลา 08.30 น. ห้องรายงานตัว 5-352

ลำดับ 28 -54 เข้ารับการตรวจเวลา 07.30 น. ใต้อาคาร 5 วิษณุรัตน์ เข้าทดสอบเวลา 08.30 น. ห้องรายงานตัว 5-353 **

2. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต และล้างมือด้วยเจลแแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคารสอบ****ผู้ติดตามและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่เข้าไปภายในอาคารสอบ เพื่อลดความแออัดของจำนวนคนภายในอาคารสอบ**

การไฟฟ้านครหลวง จะประกาศผลการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สามารถสอบถามเลขประจำตัวสอบ เวลาเข้าสอบ สถานที่สอบ ได้ที่ นางสาวประภาภรณ์ โสภักดี (ป๊อบ) เบอร์ภายใน 702-4845 มือถือ 085-337-1497