วันสอบขับรถ

สบฟ. ขอแจ้งกำหนดทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ FORKLIFT และการขับรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) รายละเอียดดังนี้

1. ในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 ผู้สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 32 คน ต้องเข้าทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ FORKLIFT และการขับรถบรรทุก 6 ล้อ (40คะแนน) สถานที่สอบฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง เลขที่ 46/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หากไม่เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 FORKLIFT และการขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันทดสอบภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 2.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 2.2 สำเนาทะเบียน ฉบับจริง 2.3 หลักฐานการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยวันที่สำเร็จการศึกษาต้องไม่เกินวันเปิดรับสมัครวันแรก (วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 2 ชุด 2.4หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร สด.8 สด.43 หรือ สด.3 เท่านั้น (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด 2.5 ใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 2 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์/ใช้เครื่องมือกล) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวัน เดือน ปีที่ได้รับอนุญาตจนถึงวันเปิดรับสมัครวันแรก (วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)จำนวน 2 ชุด 2.6 ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด 2.7 หลักฐานแสดงคุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี) (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) จำนวน 1 ชุด

3. ผู้สอบได้ต้องนำเอกสารหลักฐานฉบับจริงพร้อมสำเนาตามข้อ 2. ใส่ซองขนาด A4 เขียนชื่อ – นามสกุล เลขประจำตัวผู้สอบ พร้อมระบุลำดับเอกสารที่นำมายื่นให้เรียบร้อย มาส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันทดสอบภาคปฏิบัติ (ต้องรับรองสำเนาเอกสารให้ถูกต้อง)

ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทดสอบภาคปฏิบัติ และต้องมาก่อนเวลาทดสอบ 30 นาที เพื่อทำการตรวจ Antigen Test หากไม่พบเชื้อสามารถทำการสอบได้

วันที่เข้าสอบ เวลาเข้าสอบ สามารถสอบถามได้ที่ คุณประภาภรณ์ โสภักดี เบอร์ภายใน 702-4845 มือถือ 085-337-1497 ตั้งแต่เวลา 07.30 -15.00 น.