ประกาศ 26 สค.64

ส่วนการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่2 การขับรถFroklift และการขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

ตามที่การไฟฟ้านครหลวง ได้กำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift และการขับรถบรรทุก 6 ล้อ แต่ได้มีการเลื่อนการทดสอบฯ ส่วนจะกำหนดเมื่อใด จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การไฟฟ้านครหลวงต้องดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงขอเลื่อนกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift และการขับรถบรรทุก 6 ล้อ ไปก่อน ส่วนจะกำหนดวันทดสอบภาคปฏิบัติฯ ใหม่เมื่อใด #จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในวันพุธที่29กันยายน2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

สหกรณ์บริการฯ ขอแจ้งพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งว่า พนักงานที่ไม่ฉีดวัคซีน การไฟฟ้านครหลวง จะไม่ให้เข้าทำงาน กรุณาแจ้งเพื่อนๆ ต่อด้วยครับ

ตรวจสอบรายชื่อพนักงาน สหกรณ์บริการฯ ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้กับการไฟฟ้านครหลวง ที่สถานีกลาง บางซื่อ ฉีดวัคซีนรอบวันที่ 1กรกฎาคม 2564 ตามเวลาที่แนบมานี้ https://linksharing.samsungcloud.com/gmWsX3z3mzMg

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-5337-1497 09-7287-9898